1. Apakah itu Sistem Pemantauan Projek II (SPP II) dan organisasi mana yang terlibat dalam pelaksanaannya ?
  SPP II ialah satu sistem di bawah Kerajaan Elektronik yang merupakan salah satu aplikasi perdana di bawah Multimedia Super Koridor (MSC). Bermula pada tahun 1999, Ia telah di laksanakan dan dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei 2001 oleh Mantan YAB Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamed dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri ( ICU JPM) dipertanggungjawabkan untuk membangunkan sistem ini. Secara keseluruhan, skopnya meliputi semua proses pelaksanaan pembangunan projek Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) bermula daripada perancangan projek hinggalah ke proses pembayaran projek. Agensi utama yang terlibat selain daripada ICU JPM ialah Unit Perancang Ekonomi (UPE) , Perbendaharaan, Jabatan Akauntan Negara (JANM) dan Jabatan Kerja Raya (JKR). Semua Kementerian dan Jabatan/Agensi yang terlibat dalam pelaksanaan projek pembangunan di bawah Peruntukan Belanja Pembangunan merupakan pengguna utama sistem ini di samping Pejabat Pembangunan Negeri dan Pejabat Daerah sebagai agensi pemantauan peringkat Negeri dan Daerah.
 2. Siapakah pengguna SPP II ?
  Pengguna SPP II adalah terdiri daripada semua kementerian dan agensi yang terlibat.
 3. Apakah saluran untuk melaporkan masalah berkaitan pelaksanaan dan penggunaan SPPII ?
  Pengguna perlu membuat log masalah tersebut ke dalam sistem Call Centre atau telefon ke talian 03-8000 8000 tindakan selanjutnya oleh Pentadbir SPP II.
 4. Apakah projek-projek yang dipantau oleh SPP II ?
  Projek-projek yang dipantau dalam SPP II adalah projek-projek pembangunan kerajaan persekutuan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) dan Private Finance Initiatives(PFI).
 5. Bolehkah ia dicapai di mana-mana lokasi?
  SPP II boleh dicapai di mana-mana lokasi yang mempunyai capaian Putrajaya Campus Network (PCN) dan 1GovNet.

 

 1. Apakah jenis projek-projek yang dibenarkan ?
  Projek-projek yang dibenarkan adalah meliputi :
  1. projek infrastruktur awam / asas.
  2. program sosial.
  3. kebajikan sumbangan yang mempunyai kepentingan ramai.
 2. Apakah jenis projek-projek yang tidak dibenarkan ?
  Bagi projek-projek yang digunakan bagi kepentingan individu, sesebuah badan politik, kelab atau persatuan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan atau Pendaftar Syarikat yang menjalankan aktiviti-aktiviti komersial dan membuat keuntungan adalah tidak dibenarkan.
 3. Siapakah penerima yang menerima peruntukan dari Peruntukan Khas Y.A.B Perdana Menteri ?
  Penerima projek-projek di bawah Peruntukan Khas Y.A.B. Perdana Menteri adalah terdiri daripada pelbagai kaum rakyat Malaysia bagi menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan atau dinaiktarafkan meliputi kemudahan infrastruktur asas, infrastruktur awam, masjid dan surau serta program/pemberian/sumbangan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG), Jawatankuasa Kemajuan Keselamatan Kampung (JKKK), golongan rakyat miskin, persatuan-persatuan penduduk, dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang lain.
 4. Bagaimanakah Peruntukan Khas Y.A.B Perdana Menteri yang diberi dibelanjakan ?
  Peruntukan berkenaan adalah peruntukan Kerajaan yang dibelanja mengikut garis panduan yang telah ditetapkan dan tertakluk kepada Arahan Perbendaharaan, Surat Pekeliling berkaitan serta Akta Acara Kewangan.
 5. Siapakah yang meluluskan permohonan yang dibuat dibawah Peruntukan Khas Y.A.B Perdana Menteri ?
  Kuasa meluluskan Peruntukan Khas hanya boleh dibuat oleh Y.A.B Perdana Menteri. Y.A.B Timbalan Perdana Menteri dan Ketua Pengarah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan boleh meluluskan peruntukan ini melalui penurunan kuasa yang diberi oleh Y.A.B Perdana Menteri.

 

 1. Bagaimana untuk melaporkan masalah berkaitan sistem-sistem yang diuruskan oleh ICU JPM (SPPII, eMerah, BLESS , eKasih dan Portal I Cerve U) ?
  Masalah-masalah berkaitan sistem boleh dilaporkan kepada Call Centre ICU JPM melalui saluran-saluran berikut :
  1. Telefon : 03-8000 8000
  2. Faks : 03-8888 3702
  3. Emel : callcentre@icu.gov.my
  4. Laman web : http://callcentre.icu.gov.my
 2. Bagaimana untuk menggunakan sistem Call Centre bagi melaporkan masalah sistem/aduan?
  Anda perlu mendaftar sebagai pengguna sistem melalui modul pendaftaran pengguna yang disediakan oleh sistem. Sila layari http://callcentre.icu.gov.my.
 3. Bagaimanakah untuk menggunakan Business Licensing Electronic Support System (BLESS) untuk memohon lesen/kelulusan/permit perniagaan ?
  Sila layari portal BLESS di http://open.bless.gov.my menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan rujuk panduan menggunakan BLESS yang terdapat dalam �ABC BLESS�
 4. Bagaimana untuk memohon ID Pengguna dan katalaluan untuk menggunakan Portal I Cerve U ?
  Portal I Cerve U adalah terbuka kepada semua rakyat malaysia. Pendaftaran untuk mendapatkan ID Pengguna dan katalaluan boleh dibuat secara online melalui portal tersebut. Sila layari http://www.icerveu.icu.gov.my

 

1) Apakah eKasih ?
Sistem eKasih ialah satu sistem pengkalan data keluarga miskin yang diwujudkan diperingkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan.

2) Sejak bila eKasih diwujudkan ?
eKasih diwujudkan susulan daripada keputusan mesyuarat, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Oktober 2007 dan Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri pada 1 November 2007. Bertitik tolak dari keputusan itu, ia mula dibangunkan secara in-house oleh ICU JPM dan mula digunakan pada Jun 2008.

3) Apakah sumber data dan maklumat yang dimasukkan ke dalam eKasih ?
Data dan maklumat yang dimasukkan ke dalam eKasih adalah berasaskan kepada Banci Isi Rumah Miskin (BIRM). BIRM adalah program banci dengan pendekatan isi rumah dan bukan individu. Ia dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOS) dengan hasil banci diserahkan kepada ICU JPM sebagai input utama kepada eKasih. BIRM terdiri daripada dua fasa.

BIRM Fasa I dijalankan secara menyeluruh merangkumi kawasan bandar dan luar bandar bermula Disember 2007 sehingga Jun 2008 dengan rangka (frame) secara khusus diperolehi berdasarkan kepada senarai UPIS (KPKT) dan SPKR (KKLW) yang terkini pada masa itu. BIRM Fasa I juga dijalankan dengan merangkumi kawasan ‘pocket of poverty’ (kawasan berpendapatan rendah dan kawasan sekitarnya berdasarkan Penyiasatan Pendapatan Isirumah (HIS) yang dijalankan oleh DOS) bagi memantapkan frame. Walaubagaimanapun, terdapat kawasan yang tidak diliputi, iaitu kawasan perkampungan Orang Asli, kawasan FELDA dan kawasan estet/ladang yang mempunyai pentadbiran sendiri. Bagi memantapkan senarai di dalam eKasih, BIRM Fasa II telah dijalankan bermula Januari 2008 sehingga Julai 2009 dengan verifikasi dilakukan terhadap senarai (yang dianggap miskin) yang diterima daripada Ahli Parlimen/ADUN dan agensi- agensi diperingkat negeri.

Selain daripada itu, mekanisma pendaftaran terbuka di dalam eKasih juga merupakan sumber data dan maklumat yang terkandung di dalam eKasih. Isirumah yang telah dilakukan verfikasi di lapangan dan menepati kriteria-kriteria eKasih, layak dimasukkan ke dalam eKasih.

4) Adakah terdapat nama mereka yang miskin tetapi tidak didaftarkan ?Apakah langkah untuk mengatasi perkara ini ?
Di dalam sebarang program banci, kes ‘keciciran’ pasti berlaku dan tidak dapat dielakkan. Hasil bancian tidak wajar dianggap 100% sempurna. Faktor seperti keciciran liputan, rangka (frame) yang tidak menyeluruh dan faktor-faktor lain menjadi penyumbang kepada perkara ini. Antara lain, terdapat juga beberapa faktor seperti tiada sesiapa di rumah selepas 3 kali lawatan dalam masa yang berlainan oleh pembanci, alamat yang diperolehi tidak lengkap/ tidak tepat/tidak diketahui/tidak dikenali, telah berpindah dan juga enggan memberi kerjasama kepada pembanci.

Pelbagai langkah dan inisiatif dilakukan dalam mengatasi perkara ini. Antaranya, BIRM Fasa II yang dilakukan khusus bagi memantapkan senarai eKasih yang dianggap keciciran dan kerjasama dengan pihak NGO/Agensi berkaitan dengan program kebajikan dan pembasmian kemiskinan bagi mendaftarkan mereka yang layak. Selain itu, sistem eKasih sendiri yang mempunyai mekanisma Pendaftaran Terbuka di mana ia membolehkan orang awam melapor dan mendaftarkan ketua/ahli/keluarga/isirumah (yang mereka kenali) yang dirasakan miskin untuk tindakan selanjutnya oleh ICU JPM/PPN. Sekiranya layak dan menepati kriteria, isirumah tersebut akan dimasukkan ke dalam eKasih.

5) Siapakah yang layak mendaftar di dalam eKasih ?
Selain mereka yang memenuhi kriteria status kemiskinan bedasarkan pendapatan per kapita isirumah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) 2007, mereka yang layak mendaftar dan dimasukkan ke dalam eKasih adalah isirumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM1,000 sebulan di kawasan luar bandar dan RM1,500 di kawasan Bandar.

6) Bagaimana untuk mendaftar ?
Individu yang ingin mendaftar ke dalam eKasih perlu pergi ke Pejabat Pembangunan Negeri atau Pejabat Daerah dan mengisi borang pendaftaran eKasih. Bancian akan dibuat untuk individu yang layak.

7 Apakah yang dimaksudkan dengan Ketua Isi Rumah (KIR) ?
Ketua Isi Rumah adalah daripada kalangan ahli isirumah sesuatu tempat kediaman yang bertanggungjawab atau diberitanggungjawab terhadap kebajikan ahli isi rumah dimana dia tinggal.

8) Apakah yang dimaksudkan dengan Ahli Isi Rumah (AIR) ?
Mereka ialah yang dianggap sebagai penghuni biasa di tempat kediaman yang dipilih.

9) Siapakah yang dimaksudkan sebagai miskin dan miskin tegar ?
Berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) melalui Laporan Penyiasatan Isirumah (HIS) yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2007, miskin tegar ialah golongan yang mempunyai pendapatan kurang dari RM430.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM540.00 bagi Sabah dan RM520.00 bagi Sarawak. Manakala pendapatan perkapita isirumah tersebut adalah RM100.00 bagi Semenanjung, RM110.00 bagi Sabah dan RM115.00 bagi Sarawak dengan bilangan isirumah 4.4 Semenanjung, 5.2 bagi Sabah dan 4.6 bagi Sarawak.

10) Miskin tegar
Adalah di kalangan isirumah yang mempunyai pendapatan bulanan kurang dari PGK makanan. PGK makanan adalah berdasarkan keperluan harian kilokalori setiap individu berdasarkan metodologi PGK makanan 2005 bagi Malaysia ialah RM415.00.

11) Miskin
Berdasarkan PGK 2007, golongan yang mempunyai pendapatan kurang dari RM720.00 bagi Semenanjung, RM960.00 bagi Sabah dan RM830.00 bagi Sarawak.

12) Mudah Miskin
Golongan yang mempunyai pendapatan melebihi PGK bermaksud treshold di bawah RM1500.00 bagi bandar dan RM1,000.00 bagi luar bandar.

13) Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan perkapita sesebuah keluarga ?
Pendapatan perkapita ialah jumlah pendapatan kesemua ahli isi rumah sebulan dan dibahagikan dengan bilangan ahli isi rumah tersebut.

14) Bagaimanakah saya boleh mengetahui yang saya telah didaftarkan dalam sistem eKasih ?
Anda boleh menghubungi pihak Unit Penyelarasan Pelaksaan (ICU JPM), Pejabat Pembangunan Negeri atau Jabatan Pembangunan Persekutuan (PPN/JPP –Bahagian/Unit Pembasmian Kemiskinan) dan memberikan maklumat seperti Nama, No. Kad Pengenalan, No. telefon atau alamat e-mail/alamat surat menyurat yang boleh dihubungi.

15) Sekiranya nama saya telah didaftarkan dalam eKasih, bolehkah saya mendapat sebarang bantuan ?
Bank Data Kemiskinan Nasional eKasih tidak memberi bantuan. Ia dibangunkan khusus bagi memudahkan agensi-agensi pemberi bantuan untuk memilih mereka yang betul- betul layak untuk menerima bantuan. Kepada KIR yang ingin memohon bantuan perlu memohon sendiri kepada agensi-agensi berkaitan yang memberi bantuan.

16) Siapakah yang perlu mengemaskini bantuan yang telah diberi kepada KIR/AIR ?
Agensi pemberi bantuan/pelaksana yang terlibat dengan program berkaitan perlu mengemaskini maklumat program/bantuan yang telah diberikan.

17) Adakah nilai buku teks sekolah boleh diambil kira sebagai pendapatan ?
Nilai buku teks sekolah tidak diambil kira sebagai pendapatan kerana semua buku teks diberi percuma kepada semua murid sekolah tanpa pengecualian.

18) Siapa dan agensi mana yang boleh memiliki capaian (access) eKasih ?
Jenis capaian (access) ekasih dikategorikan kepada dua. Pertama, capaian orang awam (public) dan kedua, capaian pengguna berdaftar (registered user). Capaian untuk pengguna berdaftar diwajibkan mempunyai ID, manakala capaian oleh orang awam tidak memerlukan ID. Peruntukan ID untuk pengguna berdaftar adalah terhad kepada pegawai/kakitangan kementerian/agensi Kerajaan yang terlibat dengan program pembasmian kemiskinan dan ahli Mesyuarat Focus Group sahaja. Orang awam tidak diperuntukkan ID ini. Walau bagaimanapun, orang awam boleh membuat capaian untuk mendaftarkan pendaftaran terbuka (ringkas).

19) Kepada siapakah ID eKasih perlu dipohon ?
Bagi agensi di peringkat negeri, ID eKasih boleh dipohon melalui PPN, manakala agensi diperingkat persekutuan, boleh memohon dengan ICU JPM.

20) Bagi pendaftaran terbuka (baru) yang telah diverifikasi bagaimanakah untuk kemasukan data ?
Buat masa ini, terdapat dua jenis pemprosesan kemasukan data, iaitu melalui sistem kemiskinan yang ada di pejabat-pejabat negeri, dan kedua, kemasukan data secara on line ke dalam eKasih.

21) Bagi penerima bantuan daripada agensi tetapi KIR/AIR tidak berdaftar dalam eKasih perlukah mereka didaftarkan ?
Penerima bantuan tersebut tidak perlu didaftarkan, pihak agensi pemberi bantuan/program tersebut boleh menghantar senarai penerima bantuan kepada ICU JPM (pentadbir sistem) untuk dimasukkan kedalam system eKasih dibawah ketegori penerima bantuan. Senarai Penerima Bantuan ini pula akan diverifikasi dari masa ke semasa.

22) Adakah Pejabat Pembangunan memberikan bantuan?
Pejabat ini tidak memberikan bantuan. Pejabat ini berfungsi untuk menyelaraskan bantuan dan merekod bantuan yang telah diterima. Selepas tuan/puan mendaftar ke dalam sistem eKasih, agensi yang berkaitan akan memberikan bantuan kepada tuan/puan.

23) Kenapa saya terkeluar dari senarai kemiskinan?
Tuan/puan akan terkeluar dari senarai kemiskinan apabila pendapatan melebihi Paras Garis Kemiskinan.